Nyheter

Hvorfor skal Golfforbundet bestemme klubbenes IT-løsninger?

Publisert: 30. oktober 2023  av Kristin Moe Krohn  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hva bør NGF ha som ansvarsområde og hva tar klubbene selv best hånd om? Bakteppet er både ‘eierskapet’ til medlemmer/kunder og klubbenes svært ulike behov. IKT er på dagsorden på Golftinget kommende helg.

Begge disse aspekter – eierskap og klubbenes behov kan sees sammen med hvordan IT-systemer generelt fungerer på andre samfunnsområder. Systemløsninger bør i minst mulig grad sentraliseres. Informasjon oppstår desentralt (FB, booking, e-post, samtaler, møter mm), og det er svært sjelden vellykket med ‘one size fits all’.

På Golftinget i 2021 ble det vedtatt å åpne GolfBox (GB) for integrasjon via såkalte API’er. Dette har foreløpig ikke realisert og nå ser det ut som om GB er på vei ut. Norges Golfforbund har vært GBs avtalepartner i Norge, og det er betimelig å stille spørsmål ved om det er Golfforbundet som skal ha ansvar for IKT-systemene i hele golf-Norge.

GolfBox er en ‘dying cow’, som på fagspråket innebærer at den melkes for det den er verdt av eierselskapet. Det er kjent at den australske eieren, MSL, har ønsket å selge GB en tid. Vedlikeholdskostnadene er svært høye, takten i nyutvikling er lav og brukere forsvinner.


Covid og andre utfordringer er kun bortforklaring av GB’s reelle problemer med levering. Det ene dreier seg om NGFs prioriteringer. Hadde de gitt klubbene tilgang til API’er, som finnes da dette ble vedtatt for fire år siden, hadde løsningene i dag vært langt bedre. NGF ønsker ikke dette, da det vil frata dem tilgang til kundeflaten, som er inntektsmessig viktig for dem, jfr. parallelle diskusjoner i andre forbund.


Personvern-messig
er sentrale systemer svært sårbare, og dette er et aspekt som også blir viktigere fremover. Dagens Golfbox (GB)- og NGF-styrte løsning er i så måte svært mangelfull. At NGFs (og klubbenes) forvaltning av personopplysninger i Golfbox ikke er underlagt en databehandleravtale er kritikkverdig. 


En viktig komponent i en løsning for golf er handicap-regulering. Det er NGF som ‘eier’ rettighetene i Norge til hcp-regulering fra R&A. Dette kan gjøres i en ‘NGF eid’ løsning,. slik det gjøres i mange andre land. Klbbene kan ha tilgang til gjennom et API for levering av score og uthenting av hcp, slik NGF i dag har med GLFR-appen. Det er i prinsippet klubbene og medlemmene som ‘eier’ sine data, og deler disse med NGF for de formål NGF er satt til å forvalte.


Nasjonal reservasjon av starttid har vært fremholdt av NGF som en av de store fordelene med GB. Dette løses utmerket også med klubbdrevne løsninger som kan dele informasjon seg imellom, eller med apper som kan knyttes mot ulike systemer. Da kan i tillegg klubbene gi andre tilbud enn kun starttidsreservasjon, som for eksempel protime før runden og servering etterpå.


En ny løsning kan med fordel favne både sommer- og vintergolf. Simulatorgolf vokser kraftig og blir opplevelsesmessig bedre og bedre. Det er sannsynligvis også en svært god rekrutterings- og opplærings-arena. At NGF ikke tar ansvar for denne delen av golfsporten er uheldig for sporten. Det kan sees i lys av at de forvalter en medlemsmasse, og simulatorspillere ikke er medlemmer. Et grovt anslag tilsier at 30% av spillere på simulator og driving-range ikke er klubbmedlemmer. Det er uheldig for rekruttering og for klubbenes drift at disse ikke håndteres i ett felles system for administrasjon. 


NGFs argumentasjon for ikke å gjennomføre vedtaket om åpne API’er er dokumenterbart feil. Vedtaket var utarbeidet i samarbeid med NGFs administrasjon og tar nettopp hensyn til at det ikke skal være ‘fritt frem’ for knytning mot en nasjonal database. Sitat fra vedtaket under gir i praksis NGF styring på hva som kan utveksles og hvordan. At NGF ikke ønsker slike APIer med mindre de knyttes til deres egne løsninger/apper er heller årsaken.


"Rettigheter og plikter knyttet til forvaltning og utnytting av data i GolfBox gjøres kjent for golfklubber og deres medlemmer gjennom synliggjøring av aktuelle bestemmelser i avtaler knyttet til GolfBox, dog med de begrensninger som til enhver tid følger av avtalen med GolfBox."


Tinget bør holde fast på at vedtaket om åpne API’er, slik det ble formulert, skal gjennomføres. Dette kan tas inn i et mandat for utredning av ny systemløsning, men skal i mellomtiden gjennomføres som vedtatt. NGFs administrasjon må nå pålegges å gjøre tilgjengelig grensesnitt/API for utveksling av spille- og hcp-data mot løsninger en klubb selv har, uavhengig av hva som gjøres med GB i tiden som kommer. 


Det er viktig at flest mulig klubber allierer seg i forkant av tinget for å koordinere strategi og presentasjon. Dette gjelder da også spørsmålssesjonen på lørdag, der gjerne saken om åpning mot GolfBox for tilgang til data (jfr.vedtak) kan tas opp. Da med den begrunnelse at slik tilgang ville gjort livet enklere for klubbene og sparte kostnader. Det ville også avhjulpet kravet om GB funksjonalitet, som likevel ikke leveres. 


Mandatet for en ny løsning for ‘Golf-Norge’ må samtidig strammes vesentlig inn. Det er ingen totalløsning for å erstatte GB som skal utredes, men en strategi med tilhørende design for hvilke systemelementer som kreves og hvordan de skal leveres/anskaffes og betales for. Hvilke data og funksjoner som skal  håndteres sentralt av NGF, og hva klubbene selv skal ha ansvar for.


Klubbene vil da stå friere til å velge løsninger de selv er tjent med, og det finnes flere løsninger tilgjengelig. Dette reduserer kostnader, kompleksitet og risiko betydelig. Videre må en ny løsning også kunne håndtere ikke-medlemmer og simulatorgolf. Begge deler vil kreve at en ny løsning kan håndtere data fra tredjeparter (gjennom før omtalte API’er). 

  
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her